Rétorika

Didaktické cíle: Přiblížit současný pohled na pojetí mezilidské komunikace, ujasnit význam verbálních a neverbálních prostředků v sociální a profesní praxi, pojmenovat atributy současné rétoriky a připomenout základy mluvního projevu. Analyzovat (z praktických mikrovýstupů a videozáznamu) své současné komunikační jednání a konstruovat jednání budoucí (kvalitativně vyšší).

Obsah přednášek: Sociální podstata mezilidského sdělování: Význam komunikace pro utváření mezilidských vztahů, význam pro společnou činnost. Komunikační proces. Analýza různých přístupů k pojmu komunikace, sociální percepce a faktory ji ovlivňující. Výraz osobního projevu: verbální znaky řeči, nonverbální aspekty sdělování, nepřímé komunikační okolnosti. Pojmy: jazykové prostředky, zvuková stránka řeči, mimika, gestika, zraková podpora sdělení, haptická komunikace, proxemické zřetele a posturologie, komunikační možnosti manipulací s předměty. Verbální komunikace a veřejný rétorský projev: Antická inspirace - řecká a římská rétorika a jejich význam pro současného člověka, rétorské dovednosti a jejich nácvik. Technické prostředky jako účinná zpětná vazba o kvalitě individuálního sdělování. Kvalitativní a kvantitativní metody analýzy mezilidského sdělování.

Upozornění: Předmět je zařazen mezi tzv. "tréninkové předměty", které vyžadují osobní účast studenta na přednáškách.

Základní studijní literatura: Jaroslav Kohout, Komunikace a rétorika, CMI

Doplňující studijní literatura: David Šimurka, Mluvte jako mluvčí, David Šimurka Publishing

Hodinová dotace: 16
Zkouška: Praktická zkouška

Lektoři: