Školné

Školné programu MBA včetně nákladů na učebnice, skripta a další materiály činí za celý studijní program 180.000,- Kč a je splatné ve 4 semestrálních splátkách, tj. 45.000,- Kč / semestr. Hradí se výhradně bezhotovostním převodem na účet školy číslo: 140771309/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Ke správné identifikaci platby je třeba uvést jako variabilní symbol rodné číslo a do textu sdělení pro příjemce napsat jméno a příjmení studenta.

V případě příspěvku na studium nebo plné úhrady školného zaměstnavatelem je možné domluvit se na fakturaci odpovídající části školného zaměstnavateli.
Stejně tak je možné sjednat individuální splátkový kalendář.